МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ВИБРАЦИОННАТА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪРХУ РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ВИБРАЦИИ ПРЕДАВАНИ НА СИСТЕМАТА „РЪКА–РАМО”

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ВИБРАЦИОННАТА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪРХУ РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ВИБРАЦИИ ПРЕДАВАНИ НА СИСТЕМАТА „РЪКА–РАМО”

Съгласно „Наредба № 3 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозицията на вибрации” – ДВ, бр.40/2005 г., в сила от 06.07.2005 г., която може да изтеглите от тук, стойностите на  вибрациите, предавани на системата „ръка-рамо”, не трябва да превишават:

1. Дневната гранична стойност на експозиция,определена за период от 8 h: 5 m/s²

2. Дневната стойност на експозиция за предприемане на действие, определена за период от 8 h – 2,5 m/s².

3. Оценката на експозицията на вибрациите се основава на изчислението на дневната стойност на експозиция за период 8 h- A(8),определена по БДС ISO 5349-1:2004 – т.4 и 5 от Приложение „А” на стандарта.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ВИБРАЦИОННАТА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪРХУ РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ВИБРАЦИИ ПРЕДАВАНИ НА СИСТЕМАТА „РЪКА–РАМО”