ИЗМЕРВАНИЯ НА ФРС

ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ВИБРАЦИОННАТА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪРХУ РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ВИБРАЦИИ ПРЕДАВАНИ НА ЦЯЛОТО ТЯЛО

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ВИБРАЦИОННАТА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪРХУ РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ВИБРАЦИИ ПРЕДАВАНИ НА ЦЯЛОТО ТЯЛО

Съгласно Наредба № 3 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозицията на вибрациите – ДВ, р.40/2005 г., в сила от 06.07.2005 г., която може да изтеглите от тук, стойностите на вибрациите, предавани на цялото тяло, не трябва да превишават:

– дневната гранична стойност на експозиция, определена за период  от 8 часа –1,15 m/s²

-дневната стойност на експозиция за предприемане на действие, определена за

период от 8 часа – 0,5 m/s².

Оценката на експозицията на вибрациите се основава на изчисляването на дневната експозиция A(8), изразена като еквивалентното постоянно ускорение за период от 8 часа, изчислено като най-високата от ефективните стойности, съгласно т.5,6 и 7 от приложение „А” и приложение 5 от БДС ISO 2631-1:2004.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ВИБРАЦИОННАТА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪРХУ РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ВИБРАЦИИ ПРЕДАВАНИ НА ЦЯЛОТО ТЯЛО