МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ВИБРАЦИОННАТА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪРХУ РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ВИБРАЦИИ ПРЕДАВАНИ НА ЦЯЛОТО ТЯЛО

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ВИБРАЦИОННАТА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪРХУ РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ВИБРАЦИИ ПРЕДАВАНИ НА ЦЯЛОТО ТЯЛО

Съгласно Наредба № 3 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозицията на вибрациите – ДВ, р.40/2005 г., в сила от 06.07.2005 г., която може да изтеглите от тук, стойностите на вибрациите, предавани на цялото тяло, не трябва да превишават:

– дневната гранична стойност на експозиция, определена за период  от 8 часа –1,15 m/s²

-дневната стойност на експозиция за предприемане на действие, определена за

период от 8 часа – 0,5 m/s².

Оценката на експозицията на вибрациите се основава на изчисляването на дневната експозиция A(8), изразена като еквивалентното постоянно ускорение за период от 8 часа, изчислено като най-високата от ефективните стойности, съгласно т.5,6 и 7 от приложение „А” и приложение 5 от БДС ISO 2631-1:2004.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ВИБРАЦИОННАТА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪРХУ РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ВИБРАЦИИ ПРЕДАВАНИ НА ЦЯЛОТО ТЯЛО