ИЗМЕРВАНИЯ НА ФРС

ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА

За нас

Уважаеми работодатели,

Всеки от вас, в качеството си на работодател е длъжен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд на своите работници и служители, като прилага необходимите мерки, включително:

  • Превенция на професионалните рискове;
  • Предоставяне на информация и обучение;
  • Осигуряване на необходимата организация и средства.

Работодателят прилага изброените мерки, като осигурява основните принципи на превенция, един от които е изготвянето на оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати. Един от източниците на информация при оценяване на риска са измерванията на факторите на работната среда. Необходимите за оценяването на риска измервания могат да бъдат извършвани, както от физически и юридически лица, упълномощени по съответния ред, така и от звена на работодателя.

За целта ние можем да организираме провеждането на задължителните измервания на параметрите на факторите на работната среда:

  • Измерване стойностите на микроклимат (температура, относителна влажност и скорост на въздуха);
  • Измерване на изкуствено осветление на работните места;
  • Измерване на работните места, свързани с експозиция на шум;
  • Измерване на прахови емисии изпускани във въздуха;
  • Измерване на климатични инсталации – обхват на контрола по параметър: температура на въздуха, относителна влажност на въздуха;
  • Измерване на вентилационни инсталации – обхват на контрола по параметър: скорост на движение на въздуха, дебит на въздуха.

Издават се протоколи за обекта или работното място.

Контролът се извършва с уреди, които са калибрирани от съответните акредитирани лаборатории за изпитвания и отговарят на всички нормативни изисквания в Република България.

Ние сме екип от високо квалифицирани експерти по здравословни и безопасни условия на труд, които са на Ваше разположение. Може да предложим индивидуални решения за всеки казус.

Очакваме Ви за да Ви бъдем полезни!