ИЗМЕРВАНИЯ НА ФРС

ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА

ИЗМЕРВАНЕ НА ШУМШУМ

ШУМ И ШУМОВО ЗАМЪРСЯВАНЕ КРАЙ ЛЕТИЩА И МАГИСТРАЛИ ОТ ZBUTINFO.COM

Шум и шумово замърсяване на околната среда са едни от най-големите екологични проблеми на нашето време. Основен източник на шум и шумово замърсяване в населените места е автотранспортът. Статия която копираме от колегите ни експерти по здравословни и безопасни условия на труд.

ШУМ И ШУМОВО ЗАМЪРСЯВАНЕ КРАЙ ЛЕТИЩА И АВТОМАГИСТРАЛИ

Шумът е комплекс от звуци, които действат неблагоприятно върху човешкия организъм. Минималната звукова енергия, която при човека е в състояние да предизвика слухово възприятие, се нарича долен слухов праг и се означава с 0 децибела. Най-горната граница, при която човек възприема звука като болка, се нарича горен слухов праг или праг на болката и отговаря на сила на звука от 130 децибела при 1000 херца честота. Освен сила звукът се характеризира и с височина /честота/. Човешкото ухо може да възприема звуци с честота от 16 до 20 хиляди херца. Едно трептене в секунда е 1 херц.

Всички звуци, които имат над 20 хиляди трептения в секунда, се наричат ултразвуци, а онези, които имат по-малко от 16 трептения в секунда – инфразвуци. Въпреки че ултразвуците и инфразвуците не се възприемат от нормалното човешко ухо, те имат също така вредно влияние върху човека.

В практиката се различават три вида шум – производствен, комунален /транспортен и уличен/ и битов. И трите вида шум в зависимост от състава си /преобладаващата честота/ биват нискочестотни /16-350 херца/, средночестотни /350-800 херца/ и високочестотни /800-20 хиляди херца/. Докато човешкият глас е от 80 до 1034 херца, а пианото от 27 до 4 хиляди, в промишлеността преобладават шумове с честота от 40 до 13 хиляди херца. Освен това се различават непрекъснат /с постоянно ниво/ и прекъснат /импулсен/ шум.

Различават се също естествени и изкуствени източници на шум.

Естествени източници на шум са човешкият глас, звуците, които издават животните, звукът на водата – при  реките, шумът от вълнението на моретата и океаните, избухването на вулканите, земетресенията, вятърът и др.

Изкуствените източници биват промишлени и транспортни. В населените места се наблюдава натоварен  автомобилният трафик, което комбинирано с пропускателната способност на пътните артерии и състоянието на автомобилният парк, допринася за завишаване на шумовото натоварване. В голямата си част промишлените източниците са обособени в промишлени зони и/или са извън границите на населените места.

Дейности на населението

Дейностите на населението имат преобладаващо локален характер по отношение формирането на акустичната обстановка – работилници, търговски обекти и др. Основните източници на шум са средствата за транспорт – леки и товарни автомобили, масов градски транспорт, ЖП. Също така изкуствени източници на шум са стереоуредбите, радиоапаратите и други битови машини.

Звукът като вълнова енергия над известни граници има универсално биологично разрушително действие. Високият шум засяга най-рано слуховия орган, централната и вегетативната нервна система. Хората стават неспокойни, раздразнителни, неработоспособни, често имат главоболие и световъртеж, страдат от безсъние.

Резките внезапни шумове повишават секрецията на адреналин от надбъбречните жлези, което води до свиване на кръвоносните съдове, нарушаване на периферното кръвообращение и повишаване на кръвното налягане. Всичко това допринася за развитието на хипертония и атеросклероза и може да доведе до тежки съдови инциденти – инсулти, инфаркти, тромбози и др.

Като мощен стресов фактор шумът далеч не изчерпва своето вредно въздействие върху организма само със специфичното поражение на слуховата функция. Той влияе върху нервно-психичната сфера, сърдечно-съдовата система, стомашно-чревния тракт, жлезите с вътрешна секреция, обмяната на веществата, нервно-мускулния апарат и др. В определен смисъл може дори да се твърди, че неспецифичното въздействие на шума заема по-важно място в шумовата патология, отколкото специфичното поражение на слуховата функция.

Проучванията показват, че няма орган в човешкото тяло, който да е пощаден от вредното въздействие на шума. Комбинираните действия на източниците определят акустичното състояние в района.

ШУМ И ШУМОВО ЗАМЪРСЯВАНЕ – ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЖИВИТЕ ОРГАНИЗМИ

Тихият разговор има ниво на интензитета 40 dB, а силният вик – 80 dB. Шум 50 dB дразни и отвлича вниманието, над 70 dB трудно се понася. Прагът на болката е 130 dB  при тази стойност и по-високи може да предизвика физически увреждания.

Многобройни изследвания доказват, че шумовото замърсяване влияе неблагоприятно, както върху ухото като приемник на звук, така и върху целия организъм. Чувствителността и способността на ухото да различава звуковите вълни по честота се понижава. Особено опасни са звуците с високо ниво на интензитет, например излъчваните на рок концерти, тъй като е възможно да предизвикат временна и дори трайна глухота.

При работата на много машини, например преси, трактори и т.н., се поражда ултразвук. Дори когато интензитетът му не е голям, последствията са неблагоприятни, тъй като предизвикват резонансни явления в човешкото тяло, водещи до трайни увреждания (на сърдечно-съдовата система, нервната система и др.).

Шумовото натоварване влияе негативно не само върху здравето, но  и на психическото състоянието на човека. Най-често това са смущения в съня, чувство на безпокойство, раздразнителност, депресия, влошаване на работоспособността и комуникацията, реакции на вегетативната нервна система.

Под влияние на шума животните  стават  угнетени,  променя  се  артериалното  налягане  и  се  влошават функционалните  качества  на  сърдечния  мускул.  При  животни,  подложени  на въздействие  на  шум,  често  се  срещат  гастрит,  както  и  язва  на  стомаха  или  на дванадесетопръстника. Шумът може да намали млеконадоя до 18%.

ШУМ И ШУМОВО ЗАМЪРСЯВАНЕ – МЕТОДИ И НАЧИНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО

Пред конструкторите на машини стои много важната и трудна задача за значително понижаване на интензитета на звука, възникващ при използването им.

Създадени са безшумни прахосмукачки, мотоциклети, които могат да се движат без гръм и трясък, за пътническите и транспортните самолети са въведени пределни норми за издавания шум.

Създаден е закон за защита от шума в околната  среда. Този закон урежда оценката, управлението и контрола на шума в околната среда, причинен от автомобилния, железопътния, въздушния и водния транспорт, както и от промишлените инсталации и съоръжения и от локални източници на шум, определянето на степента на шумовото натоварване в околната среда чрез измерване, оценка и картотекиране на шумовите нива в околната среда и разработването на стратегически карти за шум.

ШУМ И ШУМОВО ЗАМЪРСЯВАНЕ – СЪСТОЯНИЕ НА АКУСТИЧНАТА СРЕДА

Мониторинг на акустичното състояние на населените места е провеждан в определените приоритетни мониторингови пунктове, като са обхванати предимно по-големите населени места, за които са взети предвид входно-изходни магистрали, кръстовища, скоростни транспортни артерии, обекти с повишени изисквания за шумозащита.

Основно определящо шумовото натоварване за територията на РИОСВ – Пловдив е влиянието на транспорта. Следващи са въздействията от промишленото производство и стопански инициативи на населението.

Върху региона оказват въздействие преминаващите транзитни транспортни магистрали София-Пловдив-Свиленград, София-Пловдив-Бургас, София-Карлово-Бургас. Натоварени направления са Пловдив-Смолян, Пловдив-Карлово, Троян-Кърнаре, Пловдив-Девин, Пловдив-Асеновград-Кърджали. Част от тези пътни направления преминават през селищата по тяхното направление.

В населените места се наблюдава натоварен  автомобилният трафик, което комбинирано с пропускателната способност на пътните артерии и състоянието на автомобилният парк, допринася за завишаване на шумовото натоварване.

В голямата си част промишлените източници са обособени в промишлени зони и/или са извън границите на населените места.

Дейностите на населението имат преобладаващо локален характер по отношение формирането на акустичната обстановка. По-голяма част от засегнатото население живее в общинските центрове, които са гъсто населени райони.

Шум и шумово замърсяване – наднормени нива

Отчетените резултати от проведени наблюдения в проконтролираните пунктове показват постоянни наднормени нива на шума съгласно установените пределно допустими нива на шума в зависимост от територията или зоната. Изключение правят по-малките населени места с ниска степен на индустриализация и сравнително неголяма интензивност на транспорта. Тенденцията на увеличаване на нивото на шума в населените места е свързана с увеличаването на интензивността на автомобилния транспорт. Най-високи отклонения от нормите се наблюдават при натоварените транспортни артерии, свързващи междуселищните направления и вътрешноселищните с ниска пропускателна способност или в зависимост от пътната настилка (напр. при паваж).

Източниците на шум и шумово замърсяване могат да бъдат различни за различните общини:

Шум и шумово замърсяване – Община  София

Автомобилен трафик

Основен източник на шум за населението на София е автомобилния трафик. 58,92% от населението на София е изложено на над гранични стойности за денонощно ниво на шума, а 72,23% – на над гранични стойности за показателя нощно ниво на шум. Същевременно 100% от детски, лечебни, учебни, научноизследователски заведения и обществени сгради са изложени на над гранични стойности за показателя вечерно ниво на шума, а 99,78% – на над граничните стойности за денонощно ниво на шума и 99,78 % – за нощно ниво на шум

Железопътен трафик

Много ограничено е влиянието на шума от железопътния трафик. Почти липсва население изложено на нива на шум над граничните стойности за денонощно ниво на шума, а 0,32% е изложено на нива на шум над граничните стойности за нощно ниво на шум. По отношение обектите, подлежащи на усилена шумозащита и обществените сгради – 6,93% са изложени на нива на шум от железопътен трафик над граничните стойности за денонощно ниво на шума и 17,69% – за нощно ниво на шум.

Въздухоплавателен трафик

Много ограничено е влиянието на шума от въздухоплавателните средства. Почти липсва население изложено на нива на шум над граничните стойности за денонощно ниво на шума и нощно ниво на шум. По отношение обектите, подлежащи на усилена шумозащита и обществените сгради – 343 броя са изложени на нива на шум над граничните стойности за вечерно ниво на шума.

Промишлени източници

Промишлените източници на шум също не оказват неблагоприятно влияние върху акустичната среда на град София. Липсват жители, изложени на нива на шум над граничните стойности от тези източници. Този факт може да бъде обяснен с тяхното локално действие и разположението им предимно в промишлените зони на града. 

Шум и шумово замърсяване – Община  Пловдив

Основните източници на шум в града са средствата за транспорт – леки и товарни автомобили, масов градски транспорт, ЖП. Транзитните транспортни артерии са изведени по обходни пътища. Натоварени от движението на превозни средства са по-голямата част от улиците и булевардите в града и входно-изходните направления. Въздействие оказват различните дейности на населението – работилници, търговски обекти и др. Големите промишлени източници са разположени в съществуващи индустриални зони.

Шум и шумово замърсяване – Община  Асеновград

Основните източници на шум са свързани с вътрешноградския и транзитно преминаващ  автомобилен транспорт. Натоварени от движението на превозни средства са по-голямата част от улиците и булевардите в града и входно-изходните направления (Пловдив, Смолян, Кърджали). Въздействие оказват различните дейности на населението – работилници, търговски обекти и др. Големите промишлени източници са разположени в съществуващи индустриални зони.

Шум и шумово замърсяване – Община  Първомай

Основните източници на шум са свързани с транзитно преминаващ автомобилен и ЖП и вътрешно селищния транспорт. Натоварени от движението на превозни средства са преминаващия през територията автомобилен път по направление Пловдив – Свиленград (международен път Е80). Въздействие оказват различните дейности на населението – работилници, търговски обекти и др. Големите промишлени източници са разположени в съществуващи индустриални зони.

Шум и шумово замърсяване – Община  Садово

Основните източници на шум са свързани с транзитно преминаващ автомобилен транспорт. Натоварен от движението на превозни средства е преминаващия през територията автомобилен път по направление Пловдив – Свиленград (международен път Е80). Няма големи промишлени източници.

Шум и шумово замърсяване – Община  Раковски

Основните източници на шум са свързани с транзитно преминаващ автомобилен и вътрешно селищния транспорт. Оказващ въздействие от движението на превозни средства е преминаващия през територията автомобилен път по направление Пловдив – Брезово. Въздействие оказват различните дейности на населението – работилници, търговски обекти и др.

Шум и шумово замърсяване – Община Брезово

Основните източници на шум са свързани с вътрешно селищния и транзитно преминаващ автомобилен транспорт. Както и с различните дейности на населението – работилници, търговски обекти и др. На територията на гр. Брезово функционират няколко промишлени обекта в близост до жилищни зони.

Шум и шумово замърсяване – Община Марица

Основните източници на шум са свързани с транзитно преминаващия автомобилен и ЖП транспорт по направления София -Пловдив – Свиленград, София – Пловдив – Бургас, Пловдив – Карлово и други. Както и с дейности с промишлен характер.

Шум и шумово замърсяване – Община Калояново

Основните източници на шум са свързани с транзитно преминаващия автомобилен и ЖП транспорт по направления Пловдив – Карлово, Пловдив – Хисар и други. Както и с дейности с промишлен характер, работилници, търговски обекти и др.

Шум и шумово замърсяване – Община Карлово

Основните източници на шум са свързани с транзитно преминаващ и вътрешно селищния автомобилен и ЖП транспорт. Натоварени от движението на превозни средства са преминаващите през територията пътни участъци по направление Пловдив – Карлово, София – Карлово – Бургас, Троян – Кърнаре. Въздействие оказват – работилници, търговски обекти и др. Промишлени източници са групирани в индустриални зони.

Шум и шумово замърсяване – Община Хисаря

Основните източници на шум са свързани с вътрешно селищния автомобилен и ЖП транспорт. Както и с различните дейности на населението с промишлен характер, работилници, търговски обекти и др. За част от територията на гр. Хисаря (курортно селище) са валидни повишени изисквания за шумозащита.

Шум и шумово замърсяване – Община Съединение

Основните източници на шум са свързани с вътрешно селищния автомобилен и ЖП транспорт. Както и с различните дейности на населението с промишлен характер, работилници, търговски обекти и др.

Шум и шумово замърсяване – Община  Стамболийски

Основните източници на шум са свързани с вътрешно селищния автомобилен и ЖП транспорт. Както и с различните дейности на населението с промишлен характер, работилници, търговски обекти и др. Големите промишлени източници са разположени в съществуващи индустриални зони. Не са провеждани измервания на нивото на шума.

Шум и шумово замърсяване – Община Кричим

Основните източници на шум са свързани с вътрешно селищния и транзитно преминаващия автомобилен транспорт по направления Кричим – Девин, Кричим – Перущица. Както и с дейности с промишлен характер, работилници, търговски обекти и др.

Шум и шумово замърсяване – Община Перущица

Основни източници на шум са свързани с вътрешно селищния и транзитен автомобилен транспорт. Както и с различните дейности на населението с промишлен характер, работилници, търговски обекти и др.

Шум и шумово замърсяване – Община Родопи

Няма селища разположени на натоварени пътни участъци или с голям вътрешен трафик. Основните източници са автомобилния транспорт и различните дейности на населението с промишлен характер, работилници, търговски обекти и др.

Шум и шумово замърсяване – измервания

При реализацията на обекти потенциални източници на шум, както и за обекти по процедурата на ОВОС и КПКЗ са давани предложения (правени са предписания) за провеждане на замервания с цел, адекватна преценка на акустичното натоварване и осъществяване на превантивен контрол. В тази връзка са провеждани и нарочни измервания за контрол или при външно възлагане.

Нивата на шум през светлата част на деня покрай основните пътни магистрали  към описаните населени места на този етап се запазва с превишение до  1,5 пъти над нормата.

От промишлени източници не са регистрирани превишения на допустимите нива през денонощието.

Шум и шумово замърсяване – рискове за здравето

шум и шумово замърсяване
шум и шумово замърсяване

Световната здравна организация /СЗО/ акцентира на факта, че шумът, причинен от градския транспорт, излага европейците на сериозен риск. Като се повишава честотата на хипертониите и сърдечно-съдовите заболявания, нарушава съня, уврежда детското здраве, намалява работоспособността.

За последните 10 години европейското население, което е изложено денонощно на шум над допустимите нива /над 65 децибела/, се е увеличило от 15 на 26%.

Ето защо у нас мерки относно шума от градския транспорт се вземат непрекъснато на всички нива. Работи се по програми, целта на които е създаване на благоприятна и здравословна акустична среда в териториалните общности.

От 2013 г. в Р. България е въведена такса шум /в околната среда/ в някой от гражданските летища. Размера на таксата зависи от разликата в нивата на шума за съответния тип самолет над допустимите норми. Тоест колкото по-високи нива на шум има той, толкова по-висока такса ще му бъде начислена. Средствата от таксите отиват за мониторинг на шума и вредните емисии, както и за поставяне на шумоизолиращи стени или зелени пояси.

Още полезна информация за шум и измерване на шум, може да намерите в нашите категории:

Очаквайте и следващите ни публикации!