ИЗМЕРВАНИЯ НА ФРС

ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА

Услуги

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

ИЗМЕРВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТ / температура на въздуха, относителна влажност на въздуха и скорост на движение на въздуха/

 • Основание

Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 6 от Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценката на риска и чл. 14, ал.1 и ал.3 от Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

 • Периодичност на контрол

Съгласно чл. 14, ал.3 от Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места „Необходимите измервания на параметрите на микроклимата на работни места в сгради се извършват по реда на чл. 217 от Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване“ , т.е. периодичността на измерванията на микроклимата  е съгласно определения от работодателя срок за преразглеждане на оценката на риска.

 • Използвана апаратура

Уред за измерване на влага и температура Testo 610;

Многофункционален уред за измерване на температура на въздуха, относителна влажност на въздуха и скорост на движение на въздуха Testo 445;

Термоанемометър  Testo 405-V1;

 

 ИЗМЕРВАНЕ НА ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ

 • Основание

Съгласно чл. 78, ал. 2 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване се установяват, качествените показатели на осветителните уредби и устройства се установяват с периодични измервания.

 • Периодичност на контрол

Съгласно чл. 381 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането в процеса на експлоатацията на осветителните уредби, най-малко един път в годината се измерват степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност

 • Използвана апаратура

Луксметър Testo 540;

 

 ИЗМЕРВАНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЯЦИЯ НА ШУМ ( дневно ниво на експозиция на шум, средноседмично ниво на експозиция на шум)

 • Основание

Съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № 6 от 15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, работодателят е длъжен да оцени и когато е необходимо, да измери нивата на шума, на които работещите са експонирани.

 • Периодичност на контрол

Съгласно чл. 135 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, най-малко веднъж в годината се извършват проверки и се предприемат защитни мероприятия на работните места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите.

 • Използвана апаратура

Шумомер Cirrus Research CR:161B;

 ИЗМЕРВАНЕ НА ПРАХОВИ ЕМИСИИ ВЪВ ВЪЗДУХА

 • Основание

В зависимост от вида и степента на вредност на веществата (прах, токсични и други вредни вещества), съгласно чл. 98 и чл. 108 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., се осъществява непрекъснат или периодичен контрол за съдържанието им във въздуха на работните места.

 • Периодичност на контрол

Липсват конкретни срокове и периоди за извършването на измерванията на прахови емисии. В най общия случай решението за такива измервания на определени работни места се взима съвместно от работодателя и СТМ.

 • Използвана апаратура

 

ИЗМЕРВАНЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ

 • Основание

Съгласно чл. 124 и чл. 127.  ал. 1 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., производствените и спомагателните помещения и затворените работни места се проветряват с естествена или механична вентилация, осигуряваща необходимия въздухообмен в съответствие с характера и интензивността на работа, физиологичните потребности на работещите и установените норми за скорост на въздуха, температура и относителна влажност. При използване на климатична или на вентилационна инсталация не се допуска работещите да бъдат подложени на вредни въздушни течения.

 • Периодичност на контрол

Изискването за контрол на ефективността на вентилационни уредби на работните места не е добре нормативно регламентирано. Една от причините за това е, че различните помещения и дейности се нуждаят от различни вентилационни уредби.

Липсват конкретни срокове и периоди за извършването на измерванията на вентилационни и климатични системи. В най общия случай решението за такива измервания на определени работни места се взима съвместно от работодателя и СТМ.

 • Използвана апаратура

 

Предлагаме и много други услуги, както и възможност за индивидуални решения.

За повече информация, моля свържете се с нас!