ИЗМЕРВАНИЯ НА ФРС

ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА

ИЗМЕРВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТМИКРОКЛИМАТ

Микроклимат на работното място – видове

Здравейте микроклимат на работното място е още една статия от поредица такива, в които разглеждаме един от основните фактори на работната среда – микроклимат

Полезна информация за микроклимат на работното място може да намерите също и при колегите експерти по здравословни и безопасни условия на труд.

ТОПЛИННОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ МИКРОКЛИМАТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

В зависимост от начина, по който се реализира топлинното въздействие върху човешкия организъм се дефинират производства с преобладаващо:

 • конвекционно нагряващ микроклимат. Например: захарни заводи,машинни зали на електроцентрали, термични цехове, , минни шахти);
 • радиационно нагряващ микроклимат. Например: металургия, производство на стъкло.

Конвекционно нагряващият микроклимат се характеризира с висока температура на въздуха, често съчетана с висока относителна влажност. Така е в бояджийски цехове на текстилните фабрики, в процесите на агломерация и др. Съчетанието на тези неблагоприятни условия значително увеличава степента на прегряване на човешкия организъм. Радиационно нагряващият микроклимат се характеризира със значителни дози лъчиста топлина.

Неспазването на мерките за профилактика при продължително топлинно въздействие  на нагряващ микроклимат може да доведе до инфаркт на миокарда, артериална хипертония, хипотония, намаляване на имунитета. Това води и до повишена заболеваемост сред работещите, включително остри респираторни заболявания, ангина, бронхит, невралгии и др. Не на последно място при прегряване на организма се усилва вредното влияние на химически вещества, прах, шум и вибрации, по-бързо настъпва умора.

Микроклимат на работното място - топлинни въздействия
Микроклимат на работното място – топлинни въздействия

ОХЛАЖДАЩ МИКРОКЛИМАТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Охлаждащият микроклимат в производствени помещения може да има конвекционен характер – ниска температура на въздуха, например в отделни подготвителни цехове на хранително-вкусовата промишленост; радиационен характер – ниска температура на охладители и прегради в хладилни камери; както и смесен характер.

Охлаждането спомага за появата на респираторни заболявания, усложнения при заболяванията на сърдечно-съдовата система.

При охлаждащ микроклимат се влошава координацията на движенията и способността да се изпълняват прецизни операции. В резултат това води до намаляване на работоспособността и повишаване на вероятността от възникване на трудови злополуки.

При работа на открито в студения период на годината възниква и риска от преохлаждане, затруднено е използването и на лични предпазни средства  (замръзване на респиратори на автономни дихателни апарати).

Охлаждащ микроклимат на работното място
Охлаждащ микроклимат на работното място

ОБЩИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОБЪР РАБОТЕН МИКРОКЛИМАТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. предвижда осигуряване на оптимални или допустими стойности на параметрите на микроклимата в производствените помещения с оглед на степента на тежест на извършваната физическа работа.

Предвиждат се мерки за контролиране на температурата, влажността, скоростта на движение на въздуха и интензивността на топлинното облъчване на работещите.

Предприемат се действия за ограничаване вредното влияние от нагрети вътрешни повърхности, ограждащите работната зона конструкции (стени под, таван), или устройства (например екрани), температурата на външните повърхности на технологичното оборудване, големите разлики на температурата вертикално и хоризонтално в работната зона, измененията в течение на работната смяна.

Предвиждат се и мерки за защита от радиационно охлаждане, произлизащо от стъклата на прозорци и витрини през студения период на годината. Аналогично се предвиждат мерки за защита от радиационно нагряване от слънчевите лъчи пред топлия период на годината.

ПРОФИЛАКТИКА ПРИ РАБОТА В НЕБЛАГОПРИЯТЕН МИКРОКЛИМАТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Профилактиката срещу прегряване на работещите в производства със  значими топлинни въздействия се основава на ограничаване на условията, при които човек е подложен на вредното въздействие.

Удачно е въвеждането на:

 • автоматизация на технологичните процеси;
 • дистанционно управление;
 • използване на колективни средства за защита;
 • други.

Практически добри резултати се получават при използването на:

 • топло отразяващи екрани;
 • топло поглъщащи екрани;
 • въздушни душове;
 • водни завеси;
 • други.

Осигуряват се лични предпазни средства. Нормативно се ограничава времето на непрекъсната работа и времето за почивка в помещение с оптимални стойности на микроклимата, осигурява се достатъчно питейна вода.

Профилактично срещу прегряване на работещите на открито през топлия период на годината се осигуряват:

 • дрехи от проветрива материя;
 • слънцезащитни чадъри;
 • навеси;
 • шапки;
 • студена вода;
 • други.

Предвиждат се почивки в санитарно-битови помещения с оптимален микроклимат, осигурен от климатични системи. Голям ефект имат мероприятия, насочени към повишаване резистентността на организма към топлинни въздействия , включително и адаптация към този фактор.

При работа при охлаждащ микроклимат профилактиката основно включва топло облекло, топли обувки, шапки, ръкавици и др. Топлозащитните свойства на облеклото се съобразяват с метеорологичните условия и тежестта на извършваната работа. Нормативно се определя максималното време за пребиваване на студено . Времето за почивка в оптимално климатизирани санитарно-битови помещения се включва в общото работно време. Препоръчително е тези помещения допълнително да бъдат оборудвани с устройства за затопляне на ръцете и краката. Също и с приспособления за сушене на дрехите, обувките, ръкавиците. Не бива да се забравят и устройства за предотвратяване замръзването респираторните части на дихателните апарати.

 

Може да прочете и другите ни статии по темата, които ще намерите в категория МИКРОКЛИМАТ и ИЗМЕРВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТ:

МИКРОКЛИМАТ – ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И СТОЙНОСТИ

ИЗМЕРВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТ: ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Очаквайте и следващите ни публикации!