ИЗМЕРВАНИЯ НА ФРС

ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ШУМОВАТА ЕКСПОЗИЦИЯ

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА  ШУМОВАТА ЕКСПОЗИЦИЯ

Съгласно Наредба  № 6 за минималните изисквания за осигуряване на ЗБР при рискове, свързани с експозицията на шум- ДВ,бр.70 от 2005 г., в сила от 15.02.2006 г. (директива 2003/10 /ЕС ), която може да изтеглите от тук се определят:

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ШУМОВАТА ЕКСПОЗИЦИЯ