ИЗМЕРВАНИЯ НА ФРС

ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА

Измерване на шум

ИЗМЕРВАНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЯЦИЯ НА ШУМ ( дневно ниво на експозиция на шум, средноседмично ниво на експозиция на шум)

  • Основание

Съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № 6 от 15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, работодателят е длъжен да оцени и когато е необходимо, да измери нивата на шума, на които работещите са експонирани.

  • Периодичност на контрол

Съгласно чл. 135 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, най-малко веднъж в годината се извършват проверки и се предприемат защитни мероприятия на работните места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите.

  • Използвана апаратура

Шумомер Cirrus Research CR:161B;