ИЗМЕРВАНИЯ НА ФРС

ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА

ИЗМЕРВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТМИКРОКЛИМАТ

ИЗМЕРВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТ: ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Здравейте измерване на микроклимат е още една статия от поредица такива, в които разглеждаме един от основните фактори на работната среда – микроклимат

ИЗМЕРВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТ: ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Работодателят е длъжен да оцени риска за здравето и безопасността на работещите от параметрите на микроклимата на работни места в сгради или от неблагоприятните климатични въздействия при работа на открито и когато е необходимо, да направи съответните измервания съгласувано с представителите на работниците и служителите.

Нормативните документи и още полезни статии свързани с измерване на микроклимат може да намерите на сайта за здравословни и безопасни условия на труд.

ИЗМЕРВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТ В ОБЩЕСТВЕНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

При измерване на микроклимат в жилищни, обществени и административни сгради методично се препоръчва температурата на въздуха да се мери на височина  1,5  м от пода в средата на  помещението и във външен ъгъл на 0,5 м от стената. Относителна влажност на въздуха се мери в средата на помещението на височина 1,5 м от пода. Скорост на движение на въздуха се измерва на височина 1,5 м от пода в средата на помещението и на разстояние един метър от прозореца. Температура на повърхността на преградни конструкции  и отоплителните уреди се мери в поне три точки. При определяне на микроклимат в многоетажна сграда, параметрите се измерват в  помещения, намиращи се на различни етажи. Етажите трябва да със стандартна или променена архитектура, с едностранно или многостранно изложение. При това трябва температурата на околния въздух да е близка до нормалната за сезонните климатични условия.

Разликата в температурата вертикално и хоризонтално в помещението не трябва да бъде повече от 2°С. Температура на повърхността на външните стени се допуска да бъде до 6°С по-ниска от температурата на помещението, на пода — до 2°С. Разликата между температурата на въздуха в помещението и температурата на прозоречното стъкло през студения период на годината не трябва да превишава 10—12°С. А топлинното въздействие върху открити части на човешкото тяло на  поток инфрачервено лъчение от нагрети отоплителни конструкции —0,1 кал/см2․мин.

ИЗМЕРВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТ

ИЗМЕРВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТ В ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛОВИЯ

Микроклиматът в производствени помещения значително се повлиява от характеристиките на технологичния процес. За работни места, разположени на открито микроклиматът зависи от климатът и метеорологичните условия на околната среда. Съществуват множество производства, към които в нормативни документи и технологични изисквания има поставени специфични изисквания. На това основание там се предвижда осигуряване на оптимален микроклимат. Пример представляват:

  • кабини, пултове и контролни постове при управлението на технологичните процеси, в залите с електронно-изчислителна техника;
  • други операторски помещения.

Оптимални стойности се постигат най-често чрез монтиране на локални климатични системи.

Въпреки това съществуват технологични изисквания за някои дейности: текстилни фабрики, хранително-вкусова промишленост.

Също така и в различни технически и икономически характеристики на множество отрасли на промишлеността:

  • металургия;
  • енергетика;
  • производство на стъкло;
  • тежко машиностроене.

При тях не е възможно да се постигнат  оптималните стойности за производствен микроклимат. В тези случаи на постоянните и временните работни места в съответствие с направена оценка на риска се прилагат допустимите стойности за микроклимат.

Може да прочете и другите ни статии по темата, които ще намерите в категория МИКРОКЛИМАТ и ИЗМЕРВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТ:

МИКРОКЛИМАТ – ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И СТОЙНОСТИ

Очаквайте и следващите ни публикации!