ИЗМЕРВАНИЯ НА ФРС

ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ВИБРАЦИОННАТА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪРХУ РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ВИБРАЦИИ ПРЕДАВАНИ НА СИСТЕМАТА „РЪКА–РАМО”

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ВИБРАЦИОННАТА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪРХУ РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ВИБРАЦИИ ПРЕДАВАНИ НА СИСТЕМАТА „РЪКА–РАМО”

Съгласно „Наредба № 3 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозицията на вибрации” – ДВ, бр.40/2005 г., в сила от 06.07.2005 г., която може да изтеглите от тук, стойностите на  вибрациите, предавани на системата „ръка-рамо”, не трябва да превишават:

1. Дневната гранична стойност на експозиция,определена за период от 8 h: 5 m/s²

2. Дневната стойност на експозиция за предприемане на действие, определена за период от 8 h – 2,5 m/s².

3. Оценката на експозицията на вибрациите се основава на изчислението на дневната стойност на експозиция за период 8 h- A(8),определена по БДС ISO 5349-1:2004 – т.4 и 5 от Приложение „А” на стандарта.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ВИБРАЦИОННАТА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪРХУ РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ВИБРАЦИИ ПРЕДАВАНИ НА СИСТЕМАТА „РЪКА–РАМО”