ИЗМЕРВАНИЯ НА ФРС

ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА

Измерване на микроклимат

ИЗМЕРВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТ / температура на въздуха, относителна влажност на въздуха и скорост на движение на въздуха/

  • Основание

Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 6 от Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценката на риска и чл. 14, ал.1 и ал.3 от Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

  • Периодичност на контрол

Съгласно чл. 14, ал.3 от Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места „Необходимите измервания на параметрите на микроклимата на работни места в сгради се извършват по реда на чл. 217 от Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване“ , т.е. периодичността на измерванията на микроклимата  е съгласно определения от работодателя срок за преразглеждане на оценката на риска.

  • Използвана апаратура

Уред за измерване на влага и температура Testo 610;

Многофункционален уред за измерване на температура на въздуха, относителна влажност на въздуха и скорост на движение на въздуха Testo 445;

Термоанемометър  Testo 405-V1;