ИЗМЕРВАНИЯ НА ФРС

ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА

ЗА НАС

Колко е важно да се определят безопасни условия на труд

Тъй като трудовото законодателство предписва, че е задължително да се посочат безопасни  условия на труд на служителя в трудови договори или допълнителни споразумения към тях.

Защо е важно да се определят ЗБУТ безопасните условия на труд

По този начин една от основните отговорности на работодателя е да осигури безопасни условия на труд, докато определянето доколко безопасни или опасни са условията се извършва чрез специална оценка.

Ако в резултат на специалната оценка бъдат идентифицирани вредни или опасни фактори. Тогава организацията, която е извършила проучването на условията на труд, изготвя специални карти за оценка за такива работни места (наричани по-долу карти SAOT). Служителят трябва да подпише специалната карта за оценка на работното място в рамките на. 30 календарни дни от датата на одобрение на доклада за специалната оценка.

Какво се оценява и анализира по време на оценяването? Какви параметри ни позволяват да заключим дали външните въздействия на работното място върху служителя са вредни и опасни и до каква степен? В резултат на специална оценка на условията на труд се разкриват. Обективни количествени данни за физични, химични и биологични фактори, включително:

  • температура, осветеност, влажност, скорост на движение на въздушните маси (ако работното място се намира на открито);
  • термични, йонизиращи, електромагнитни и други лъчения от различен произход;
  • индустриален шум, ултра- и инфразвуково въздействие;
  • обща и локална вибрация;
  • наличието на суспензии, аерозоли, прах във въздуха;
  • наличието на химикали, смеси, вкл. някои вещества от биологична природа (антибиотици, витамини, хормони, ензими, протеинови препарати).

Неизвършването на специална оценка на условията на труд съдилищата тълкуват като нарушение на законните интереси и правата на неопределен кръг от хора на безопасни условия на труд. Ако работодателят е нарушил процедурата, компанията и длъжностните лица могат да бъдат подведени под административна. Експертът на организацията, извършващ специалната оценка, носи административна отговорност като длъжностно лице.

 Отговорност за нарушаване на изискванията за ЗБУТ безопасност на труда

Както вече беше отбелязано, въпросите за защита на труда се отнасят до осигуряването на безопасността. На живота и здравето на работниците. А животът и здравето са един от основните приоритети, според Конституцията на република България.