ИЗМЕРВАНИЯ НА ФРС

ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА

Измерване на осветеност

ИЗМЕРВАНЕ НА ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ

  • Основание

Съгласно чл. 78, ал. 2 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване се установяват, качествените показатели на осветителните уредби и устройства се установяват с периодични измервания.

  • Периодичност на контрол

Съгласно чл. 381 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането в процеса на експлоатацията на осветителните уредби, най-малко един път в годината се измерват степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност

  • Използвана апаратура

Луксметър Testo 540;